Tuesday, January 25, 2011

Minu lubadused

Narvas, 25. jaanuaril 2011

Hea valija,

olen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumber Ida-Virumaal.

Sotsiaaldemokraadid peavad vajalikuks muuta paljusid asju meie elus ja riigikorralduses.Need nõudmised on mulle kõige südamelähedasemad:

1. Tagada kodanikele nende rahvusest ja elukohast sõltumata võrdsed võimalused edukaks toimetulekuks ning avalikus elus osalemiseks!

2. Saavutada ja hoida heanaaberlikke suhteid Venemaaga!

3. Kõigile noortele tõeliselt tasuta keskharidus (ka koolitoit, õppevahendid ja huviringid)!

4. 70%-le keskharidusega noortest tasuta kõrgharidus ja vähemalt 120-eurone õppetoetus!

5. Igale lapsele lasteaiakoht!

6. Emapalga laeks mitte rohkem kui 2 keskmist kuupalka ja kokkuhoitud raha vaesusriskis peredele ja üksikvanematele!

7. Lastetoetus kolmekordseks (20 eurolt 60 eurole)!

8. Töötushüvitis 70%-le kuupalgast! Töötu abirahaks pool alampalgast! Töötute ümberõppe rahastamine kahekordseks!

9. Selleks, et alandada toiduainete, ravimite ja kultuuriürituste hindu, vähendada nende käibemaks 20%-lt 5%-ni!

10. Kehtestada astmeline tulumaks: maksuvabalt kuni 144 eurot, summalt 145-1000 eurot - 21%, summalt üle 1000 euro - 26%!

11. Vabastada erisoodustusmaksust ettevõtjate poolt töötajate koolituseks ja tervisele tehtavad kulud!

12. Pensionilemineku eaks 60-65 aastat, inimese vabal valikul!

13. Jätkata pensionide tõstmist indekseerimise abil!

14. Taastada hambaravihüvitus ja matusetoetus!

15. Luua maakondlik omavalitsustasand rahva poolt otse valitava maavanema juhtimisel! Suurendada omavalitsustele laekuvat tulumaksuosa ning tasandusfondi!

16. Lõpetada avaliku teenistuse sundparteistamine!

17. Vabastada kultuur partokraatlikust kamandamisest!

18. Eesti keele kursused kõigile tasuta kättesaadavaks!

19. Tagada rahaline kate valitsuse poolt vastu võetud „Ida-Virumaa tegevuskavale 2010-2014“!


Kui toetad neid nõudmisi, kirjuta 6. märtsil valimissedelile "413".


Kogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogrammiga saab tutvuda: http://sotsdem.ee/programm

No comments: